top of page
new.gif

เทียบวุฒิการศึกษาไทยกับประเทศฝรั่งเศสเพื่อศึกษาต่อหรือสมัครงานในประเทศฝรั่งเศส

new.gif

ใบจบการศึกษาจากประเทศไทย จะนำมาใช้ที่ฝรั่งเศสได้อย่างไร?

หากใครต้องการทราบว่า วุฒิการศึกษาในประเทศไทยของเราสามารถนำมาใช้ศึกษาต่อ หรือเพื่อยื่นสมัครงานในฝรั่งเศสได้ง่ายขึ้น สามารถติดต่อสอบถามที่ Line ID janeguinel เพื่อขอรับบริการเพื่อช่วยประสานงานการเทียบวุฒิการศึกษากับกระทรวงการศึกษาฝรั่งเศสได้ค่ะ

 

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ: 5,500 บาท

ใบจบการศึกษาที่ไม่สามารถนำมาเทียบวุฒิได้

1. จะต้องไม่เกี่ยวกับการแพทย์ หมอ หมอฟัน หมอเด็ก จิตแพทย์ เป็นต้นไม่สามารถขอเทียบวุฒิได้เลย ต้องมาเรียนใหม่เท่านั้น
2. การศึกษาที่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงหรือต่ำกว่า 6 เดือน

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอเทียบวุฒิ
1. หน้าพาสปอร์ต บัตรประชาชน หรือบัตรอนุญาตอาศัยในฝรั่งเศส Une pièce d'identité lisible recto-verso (carte d'identité, passeport, carte de séjour, carte de résident).
2. ใบจบการศึกษาต้นฉบับ Le diplôme (2 maximum) dans sa langue d'origine
3. หลักฐานยืนยันระยะเวลาของหลักสูตรต้นฉบับ เป็นใบยืนยันเพิ่มเติมว่าหลักสูตรมีระยะเวลาเท่าไร
Un justificatif de la durée officielle des études dans la langue d'origine délivré par l’établissement (supplément au diplôme, relevés de notes ou attestation justifiant la durée de la formation, etc.).
4. ใบจบการศึกษาและหลักฐานยืนยันระยะเวลาของหลักสูตรฉบับแปล หากต้นฉบับไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัณ อาหรับ ฝรั่งเศส อิตาลี หรือโปรตุเกส จะต้องนำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยนักแปลท่La traduction du/ des diplôme(s) et du/des justificatif(s) de durée, effectuée par un traducteur assermenté ou par les autorités officielles du pays d'origine sauf pour les documents rédigés en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, portugais.
 

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.jpg

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่วีซ่าผ่านทุกๆคน ดีใจที่ได้เป็นส่วนช่วยให้ชีวิตใหม่กับน้องๆค่ะ

ขอให้ก้าวใหม่ของน้องๆ สุขสมหวังสมปรารถนาบนหลักคุณธรรมความกตัญญู ความซื่อสัตย์และความเพียร ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะผ่านไปไม่ได้ค่ะ

จากใจ 

- เจน กิเนล -

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.png
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเชงเก้น.JPG
bottom of page