top of page
ค้นหา

🔥ผู้สมัครทำงานแบบกงสี ยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศสอย่างไรดีคะ🔥

#กงส#ช่วยงานที่บ้าน #รับเงินสด #ไม่มีใบรับรองการทำงาน #สลิปเงินเดือนก่อนอื่นขอแบ่งกลุ่มของเอกสารออกเป็น 3 ประเภทดังนี้นะคะ .


เอกสารชุดที่ 1 เอกสารทั่วไป เอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดินทาง ได้แก่ +แบบฟอร์มขอวีซ่าฝรั่งเศส +พาสปอร์ตของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสฉบับเก่าและฉบับล่าสุด +รูปถ่ายของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส +เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส +เอกสารการจองที่พักของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส +ประกันการเดินทางของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส


เอกสารชุดที่ 2 เอกสารแสดงตัวตนด้านอาชีพและรายได้ของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง +ใบรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่เราทำงานด้วย (ไม่ใช่ออกโดยผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเอง) +ใบอนุญาตลางานในช่วงระหว่างการเดินทางของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส ที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่เราทำงานด้วย (ไม่ใช่ออกโดยผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเอง) +สลิปเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่เราทำงานด้วย (ไม่ใช่ออกโดยผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเอง) +รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ในกรณีที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางและพนักงานอาศัยในประเทศฝรั่งเศสเอง **สำคัญมากนะคะ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่สามารถออกจดหมายได้ๆได้เองในข้อนี้ ผู้ที่มีติดหรือมีอำนาจในการออกเอกสารข้อ 2 นี้จะต้องเป็นหน่วยงานที่


ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสที่ทำงานที่บ้าน หรือช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวโดยรับแบบกงสี เสมือนว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง โดยมีเจ้าของธุรกิจเป็นนายจ้าง เจ้าของธุรกิจสามารถเป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าวในข้อ 2 นี้ได้ (**สำคัญมากนะคะ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสไม่สามารถออกจดหมายได้ๆได้เองในข้อนี้)


สำหรับใบรับรองการทำงานของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส เจ้าของธุรกิจสามารถออกจดหมายรับรองว่าได้ให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสมาทำงานด้วยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ด้วยตำแหน่งอะไรและให้ค่าตอบแทนอย่างไรเป็นจำนวนเท่าไหร่


สำหรับใบอนุญาตลางานของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส เจ้าของธุรกิจสามารถออกจดหมายว่า อนุญาตให้ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสลางานในช่วงเวลาที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สิ่งสำคัญที่ต้องระบุในจดหมาย คือ ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะต้องกลับมาทำงานในวันที่เท่าไหร่ด้วย


สำหรับสลิปเงินเดือน หากเจ้าของธุรกิจ หรือฝ่ายบัญชีสามารถยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายที่มีการระบุเงินเดือนของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสได้จะยิ่งดีมาก ถ้าไม่มีจริงๆเจ้าของธุรกิจควรจะระบุในจดหมายรับรองการทำงานว่า เนื่องจากเป็น การทำธุรกิจแบบครอบครัวคนในครอบครัวจึงสามารถใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเดียวกัน ไม่ได้มีการให้เงินเดือนแบบตายตัว . เอกสารชุดที่ 3 ทั้งนี้จะต้องมีการให้เอกสารเพิ่มเติมในชุดที่ 3 คือ +ใบจดทะเบียนการค้าหรือบริษัท +การเดินบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือนเพื่อโชว์ถึงสถานภาพของธุรกิจ +เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของเจ้าของธุรกิจและผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสว่าเป็นคนในครอบครัวกันจริงเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านเป็นต้น +จดหมายแนะนำตัวของผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศส +แผนการเดินทางรายวัน .


สำหรับผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ทราบว่าจะยื่นใหม่ยังไงให้ผ่านได้ ผู้สมัครที่ทำงานอิสระ หรือช่วยงานที่บ้าน ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรอง รวมถึงผู้ที่ต้องการขอวีซ่านานเกิน 60 วันขึ้นไป ไม่ทราบวิธีการขอวีซ่าให้ผ่านง่าย ขอแนะนำสูตรสำเร็จอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศส มีวิธีการกรอกแบบฟอร์มโดยละเอียด รายการเอกสารที่จำเป็นที่ต้องยื่นและควรยื่นเพิ่มในแต่ละอาชีพ กรณีช่วยงานที่บ้านมีตัวช่วยตัวเลือกตำแหน่งงานที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานทูต มีแบบฟอร์มจดหมายรับรองการทำงานกรณีให้ที่บ้านออกให้ แบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครในแต่ละอาชีพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ และที่สำคัญที่สุดค่ะ ระบุชัดเจนถึง ”เหตุผลที่จะกลับประเทศ” 6 รูปแบบที่เรียกคะแนนให้ผู้สมัครได้แน่นอน นอกจากนี้มีแบบฟอร์มหนังสือเชิญและเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีขอวีซ่าเยื่ยมเยือนอีกด้วย แบบฟอร์มเอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ แค่เปลี่ยนชื่อและรายละเอียดการเดินทางของผู้สมัครก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องเหนื่อยหาข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนจดหมายเอง ด้วยตัวช่วยแบบมืออาชีพที่นำเทคนิคอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานด้านกฏหมายคนเข้าเมืองประเทศฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีคุณภาพ หากนำไปใช้แล้ววีซ่ายังไม่ผ่าน คืนเงินให้ 100% ค่ะ สนใจชมรายละเอียดที่ www.gofranceswiss.com/visa ค่ะ หรือ line ID janeguinel ขอบคุณค่ะ


เจน กิเนล

ดู 471 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page