top of page
ค้นหา

วิธีเช็ครายการเอกสาร วีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยว


เจนจะมาช่วยสรุปรายการเอกสารเพื่อขอสมัครวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสประเภทท่องเที่ยว โดยแบ่งรายการเอกสารออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ค่ะคือ .

กลุ่มที่ 1 รายการเอกสารทั่วไปได้แก่

1) แบบฟอร์มขอวีซ่าฝรั่งเศส ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกที่เว็บไซต์ https://france-visas.gouv.fr/ .


สำหรับใครที่ต้องการวิธีการกรอกฟอร์มสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศส อัพเดทล่าสุดปี 2019 ถึง 2020 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/groups/2550626151839436/ ค่ะ มีค่าธรรมเนียมเพียง 2 ยูโร (หรือ 68 บาท) เท่านั้น


2) "หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนาหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)" . 3) หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริงและสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ) . 4) รูปถ่าย 2 ใบ มีรายละเอียดดังนี 1พืนหลังสีขาวขนาด3.5 ซม. x 4.5 ซม. 2. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิง ต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 3.ภาพถ่ายปัจจุบัน(ไม่เกิน6 เดือน) 4.ใบหูและคิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 5.ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะและด้านบนของหัวไหล่โดยต้องเห็นใบหน้า70-80% ของภาพอย่าง ชัดเจน . 5) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนา) . 6) เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา) (ยังไม่ต้องชำระเงินก็ได้) วันที่เดินทางตรงกับในแบบฟอร์มขอยื่นวีซ่า . 7) หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมที่พักครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่พำนักอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น โดยจะต้องมีชื่อของทั้งผู้สมัครและผู้ติดตามปรากฏอยู่บนเอกสารการจองโรงแรมดังกล่าว 8) เอกสารประกันการเดินทาง . กลุ่มที่ 2 รายการเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนด้านอาชีพและรายได้ของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีใบรับรองการทำงานหรือมีใบจดทะเบียนการค้าสามารถยื่น . 1) ใบรองการทำงานหรือไปจดทะเบียนธุรกิจการค้าที่มีชื่อของผู้สมัคร 2) สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุดหรือรายการเดินบัญชีบัญชีธุรกิจย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด .


สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีใบรับรองการทำงานหรือไม่มีใบจดทะเบียนการค้า กรณีช่วยงานที่บ้านสามารถยื่น 1) หนังสือรับรองการทำงานจากเจ้าของธุรกิจ ระบุว่าจ้างผู้สมัครวีซ่าให้มาทำงานด้วย ตั้งแต่วันที่เท่าไร ระบุชื่อ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัคร ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน สิทธิ์ในการลา ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์(ถ้ามี)ของนายจ้าง ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้ 2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนาและฉบับแปล) ระบุชื่อผู้สมัครและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ของกิจการที่บ้าน) 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของธุรกิจ 4) ใบสูติบัตรของผู้สมัครสำเนาและฉบับแปล เพื่อแสดงว่าเป็นคนในครอบครัวกับเจ้าของธุรกิจ 5) รูปถ่ายผู้สมัคร กับเจ้าของธุรกิจขณะปฏิบัติงาน 6) รายการเดินบัญชีของกิจการย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อแสดงสถานภาพของธุรกิจที่บ้าน 7) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (ตัวจริงและสำเนา) 8) เอกสารเสียภาษีบุคคลธรรมดาของผู้สมัคร (Income Tax)


กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือค้าขายทั่วไปแบบไม่มีใบจดทะเบียน สามารถยื่น 1) ใบรับรองการทำงานจากผู้ว่าจ้าง(ต่อเนื่อง) หรือ สัญญาว่าจ้างกับนิติบุคคล หรือใบรับงานบริการ หรือใบรับออเดอร์ลูกค้า กรณีให้บริการ เช่น รับจ้างแต่งหน้า ทำขนมส่งร้านกาแฟ ทำอาหารกล่องส่งบริษัท เล่นดนตรีที่ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด 2) ใบสำเร็จการศึกษา ใบจบหลักสูตร ใบผ่านงาน ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในอาชีพผู้สมัคร เช่น ผู้สมัครเป็นครูพิเศษสอนดนตรี ควรมีหลักฐานแสดงว่าเราเก่งดนตรี 3) บัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-จ่ายเงินครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุดประกอบด้วย + สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อสินค้า + เอกสารใบเสร็จค่าเช่าร้าน กรณีเช่าบู้ทเช่าร้านขายของ + เอกสารบิลเงินสด ค่าซื้อของเข้าร้าน " 4) ภาพถ่ายของผู้สมัครขณะปฏิบัติงาน ภาพถ่ายหน้าร้าน แคปชั่นหน้าเว้บไซด์ 5) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (ตัวจริงและสำเนา) 6) เอกสารเสียภาษีรายได้ของผู้สมัคร .


กลุ่มที่ 3 "รายการเอกสารของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย **เฉพาะกรณีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส (จะต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส หรือ พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น) 1) หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน 3) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้ำประกันและผู้สมัคร (สำเนาและฉบับแปล) + กรณีเป็นบิดา มารดา พี่ น้อง สามารถใช้ใบสูติบัตรหรือใบทะเบียนบ้านได้ 4) รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ค้ำประกัน .


กลุ่มที่ 4 เอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการจำเป็นแต่สนับสนุนว่าควรมีเพื่อให้การขอวีซ่าผ่านง่ายขึ้นประกอบด้วย 1) จดหมายแนะนำตัว 2) แผนการเดินทางรายวัน 3) หลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนแผนการเดินทางรายวัน 4) หลักฐานอื่นๆที่สนับสนุนเหตุผลการกลับประเทศ .


ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดีค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line ID janeguinel ค่ะ

ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page