top of page

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน ประเทศฝรั่งเศส

(visa long séjour valant titre de séjour "étudiant", abbreviated to VLS-TS "étudiant") 

Process Visa France.JPG

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักเรียน ฝรั่่งเศส

1.  ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขอวีซ่าประเภท "mineur scolarisé"

2. โครงการที่จะไปเรียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทยเป็นผู้จัด หรือเป็นโปรแกรมที่จัดในสถาบัน EU หรือโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ผู้สมัคร"เลือก"สถานที่เรียนเป็นที่แน่นอนแล้ว

3. หากต้องการเดินทางไปเพื่อ "สอบ" เข้าเรียน ให้ขอ"วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน" ประเภทเพื่อสอบแข่งขัน "étudiant-concours"

ประเภทของวีซ่านักเรียน ฝรั่งเศส

1. วีซ่านักเรียนระยะสั้น สำหรับโปรแกรมเรียนไม่เกิน 90 วัน

2. วีซ่านักเรียนระยะยาวแบบชั่วคราว สำหรับโปรแกรมเรียนไม่เกิน 180 วัน ไม่สามารถต่ออายุได้ และไม่มีสิทธิ์ทำงานได้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศส ไม่จำเป็นต้องรายงานตัวและทำ Resident Permit

3. วีซ่านักเรียนระยะยาว สำหรับโปรแกรมเรียนเกิน 180 วัน สามารถขอต่ออายุได้ปีต่อปี และมีสิทธิ์ทำงานได้ 60% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด และจำเป็นต้องมารายงานตัวที่ prefecture เมื่อเดินทางมาถึงเพื่อทำ Resident Permit

รายการเอกสาร วีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศส (จาก https://france-visas.gov.fr/)

1. แบบฟอร์มการยืนขอวีซ่า 2. รูปถ่าย2ใบ 3. พาสปอร์ตพร้อมสำเนา 4. ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนหรือสถาบัน 5. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาปีล่าสุด 6. สําเนาหลักฐานการเช่าทีพักในประเทศฝรังเศส 3 เดือนแรก 7. หลักฐานการเงินที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร รวมถึงหลักฐานแหล่งทีมารายได้ 8. จดหมายจูงใจ (Motivation Letter)และ CV - ควรมีเพิ่มเติม 9. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Schegen Student Visa (up to 180 days) / National Student Visa (more than 180 days)

Process Visa Swiss.JPG

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักเรียน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

1.  ไม่มีจำกัดอายุของผู้สมัคร

2. โครงการที่จะไปเรียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหรือสถาบันในประเทศไทยเป็นผู้จัด หรือเป็นโปรแกรมที่จัดในสถาบัน EU หรือโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ผู้สมัคร"เลือก"สถานที่เรียนเป็นที่แน่นอนแล้ว

ประเภทของวีซ่านักเรียน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

1. วีซ่าเชงเก้นนักเรียนไม่เกิน 180 วัน สำหรับโปรแกรมเรียนไม่เกิน 180 วัน

2. วีซ่านักเรียนระยะยาวเกิน 180 วัน (national “D” visa) สำหรับโปรแกรมเรียนมากกว่าจำนวน 180 วัน สามารถต่ออายุได้ มีสิทธิ์ทำงานได้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องรายงานตัวและทำ Resident Permit ที่ Resident’s Registration Office ภายใน 14 วัน

รายการเอกสาร วีซ่านักเรียนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (จาก https://visa.vfsglobal.com/one-pager/switzerland/thailand/english/#Studies)

รายการเอกสารสำหรับวีซ่านักเรียนระยะสั้น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มการยืนขอวีซ่า 2. รูปถ่าย 2 ใบ 3.พาสปอร์ตพร้อมสำเนา 4.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 5. ประกันการเดินทาง 6.ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนหรือสถาบัน 7. หลักฐานการเงินที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร รวมถึงหลักฐานแหล่งทีมารายได้ 8. จดหมายจูงใจ (Motivation Letter)และ CV - ควรมีเพิ่มเติม 

รายการเอกสารสำหรับวีซ่านักเรียนระยะยาว ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

1. แบบฟอร์มการยืนขอวีซ่า 2. รูปถ่าย 4 ใบ 3.พาสปอร์ตพร้อมสำเนา 4.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 5. ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนหรือสถาบัน 6. หลักฐานการเงินที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร รวมถึงหลักฐานแหล่งทีมารายได้ 7. จดหมายจูงใจ (Motivation Letter) 8. CV 9. ใบจบการศึกษา 10. จดหมายยืนยันว่าจะกลับเมืองไทยแน่นอน

Cover Student Visa.png
Title2.png
approve.PNG

👍 ให้คำปรึกษาเทคนิคการสมัครวีซ่าให้ผ่านแบบรายบุคคลและออกจดหมายจูงใจในการไปเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิสฯ (Motivation Letter) และจดหมายยืนยันว่าจะกลับประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ที่ช่วยให้ผู้สมัครวีซ่านักเรียน"ผ่าน"เท่านั้น แนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะไปศึกษาต่อแน่นอน มีประวัติการเรียนและการทำงานที่ดี แต่ไม่ทราบเทคนิคการเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ ที่สามารถดึงศักยภาพของผู้สมัครออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ "คุณภาพของจดหมายจูงใจ ช่วยคุณได้ค่ะ"

👍การ declare ตัวตน ความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปศึกษาต่อในสาขาที่ตนเองสนใจ แต่การเขียนจดหมายที่ช่วยสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้สมัคร การแสดงออกความจริงใจของผู้สมัครได้ดีที่สุดนั้น เขียนอย่างไร และวิธีเขียนจดหมายให้สถานทูตมั่นใจว่าเราจะกลับประเทศแน่นอน เพื่อให้สถานทูตอนุมัติ และผู้ปกครองแคว้นในประเทศฝรั่งเศสและสวิสฯอนุมัติวีซ่าทันทีตั้งแต่เห็นจดหมายของผู้สมัคร 

👍ค่าบริการเพียง 199 ยูโร หรือ 6,980 บาทเท่านั้น

Personal Assistant Visa Student_Website.

บริการ Premium Service ส่วนบุคคล
 


Private Consult ให้คำปรึกษาส่วนตัวในการทำวีซ่านักเรียนฝรั่งเศสและสวิสฯ รายการเอกสารที่ต้องมี และให้ความช่วยเหลือ กรอกฟอร์ม ทำนัด จัดเตรียมจดหมายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ จดหมายจูงใจ (Motivation Letter) CV (Curriculum Vitae) จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายค้ำประกันค่าใช้จ่าย และแนะนำเอกสารอื่นๆควรยื่นเพิ่มเพื่อให้วีซ่าผ่านง่าย ราคาท่านละ 18,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัครวีซ่าค่ะ)

สิ่งที่ผู้สมัครวีซ่าฝรั่งเศสจะได้
• มีผู้เชี่ยวชาญช่วยยกระดับคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า ช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกวิถีทางเพื่อให้วีซ่าผ่านได้แบบชัวร์ๆ ตามเงื่อนไข 3 ข้อ 1.เหตุผลการเดินทางชัดเจนพร้อมหลักฐาน 2.ผู้สมัครกลับประเทศแน่นอนพร้อมหลักฐาน 3.มีตัวตนที่มีความสำคัญต่องาน ครอบครัวหรือประเทศชาติ  และมีเงินเพียงพอในการเดินทางได้ตามระยะเวลาที่ระบุ 4.มีเหตุจูงใจเพียงที่ต้องการจะเดินทางมาเรียนในประเทศฝรั่งเศสหรือสวิสฯ 5. มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลว่าทำไมจึงเลือกมาเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสหรือสวิสฯ

 

• มีผู้เชี่ยวชาญช่วยออกจดหมายจูงใจที่เขียนยกระดับคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นผู้ที่สถานทูตยินดีให้เข้าประเทศแน่นอน ด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุดสำหรับปี 2019-2020 จากสำนักงานกฏหมายคนเข้าเมืองฝรั่งเศส อเมริกา อังกฤษ และแคนาดา

• มีผู้ช่วยกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าอย่างถูกต้อง และช่วยทำนัดยื่นเอกสารขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูต 
 

บริการนี้เหมาะสำหรับ... 
• คนไทยที่ต้องการยื่นวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯประเภทนักเรียน มีประวัติการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบเทคนิคการเขียนเหตุจูงใจที่ทำให้สถานทูตและผู้ปกครองแคว้นในประเทศฝรั่งเศสหรือสวิสฯเชื่อมั่นว่าผู้สมัครมีความตั้งใจจริงที่จะไปเรียน และตอบรับใบสมัครของผู้สมัครได้
• คนไทยหรือนักเรียนไทยที่ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯเป็นครั้งแรก หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอน วิธีการยื่นขอทำวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯเลย  และ
ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการกรอกฟอร์ม ทำนัดและเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
• ผู้ขอวีซ่าที่มีแผนการเดินทางหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

บริการอื่นๆ
1. ออกตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการออกใบจอง 10% ของราคาตั๋วเครื่องบิน
2. จัดหาที่พักสำหรับนักเรียน สามารถชมบริการได้ที่ "
บริการจัดหาที่เรียนที่พัก" ผู้สมัครที่ใช้บริการจัดหาที่พักเพิ่มเติมจะได้รับส่วนลดบริการวีซ่าจาก 18,000 เหลือเพียง 15,000 บาท
 

สุดท้ายนี้ หากผู้สมัครขอวีซ่าฝรั่งเศสหรือสวิสฯมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางชัดเจนและแสดงหลักฐานว่าต้องกลับประเทศเพราะมีภาระหน้าที่ รวมถึงมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะพำนักในประเทศฝรั่งเศสหรือสวิสฯ ไม่มีเหตุผลใดที่สถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าของเราได้ค่ะ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านยื่นขอวีซ่ากันอย่างสบายใจและได้รับวีซ่าผ่านกันง่ายๆนะคะ

bottom of page