top of page
Urgent Visa วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิส วีซ่

รายละเอียดบริการ

1. ลิสรายการเอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการขอวีซ่าฝรั่งเศสและสวิสฯประเภทท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน แบบรายบุคคล

2. กรอกฟอร์ม ทำนัดหมาย จัดเตรียมจดหมายต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ จดหมายแนะนำตัว จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายค้ำประกันค่าใช้จ่าย จดหมายเชิญและยืนยันความสัมพันธ์

3. เตรียมแผนการเดินทางรวมถึงออกใบจองที่พักตลอดการพำนักในฝรั่งเศส สวิสฯ และประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น (แบบไม่ต้องชำระเงิน) 

ราคา

ราคาท่านละ 18,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัครวีซ่าประมาณ 3,000 ค่ะ) มีการันตีผลลัพธ์ กรณีวีซ่าไม่ผ่าน ได้รับเงินคืน 30% ค่ะ

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อที่ Line ID janeguinel เพื่อขอรับบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครได้รับรายการเอกสารส่วนตัวที่ต้องเตรียม เช่น พาสปอร์ต รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการงานและการเงินเป็นต้น (จะต้องเตรียมให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง)
ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าบริการที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 171-097495-5 ชื่อ เพชรรัตน์ เผ่าศิริพงศ์
หรือบัญชีธนาคารธนชาติ หมายเลข 008-6-171325-3 ชื่อ เพชรรัตน์ เผ่าศิริพงศ์
ขั้นตอนที่ 4  ผู้สมัครได้รับแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ใบนัดหมาย จดหมายแนะนำตัวและจดหมายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้สมัคร แผนการเดินทางและใบจองที่พักสำหรับการใช้ยื่นขอวีซ่า
ขั้นตอนที่ 5  ผู้สมัครพิมพ์เอกสารทุกฉบับและเซ็นรับรอง นำไปยื่นที่สถานทูตหรือตัวแทนตามใบนัดหมาย
bottom of page