top of page
ค้นหา

วิธีนำบุตรก่อนแต่งงานมาอาศัยที่ประเทศฝรั่งเศสQ: ดิฉันแต่งงานกับคนฝรั่งเศสและมีบัตรอยู่อาศัยในฝรั่งเศสแล้ว สามารถนำบุตรก่อนแต่งงานมาอาศัยที่ประเทศฝรั่งเศสกับดิฉันได้หรือไม่

.

A: บุตรสามารถติดตามชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสได้ ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า "regroupement familial" โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ที่มา https://www.ofii.fr/procedure/regroupement-familial/

.

1. คุณแม่คนไทยจะต้องอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย 18 เดือน โดยจะต้องมี Carte de séjour อย่างน้อย 1 ปี ประเภท salarié, vie privée et familiale, étudiant หรือ visiteur

2. เด็กจะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

.

💥กรณีที่เป็นบิดา มารดา พี่ น้อง เรียกว่า ascendants ไม่สามารถขอติดตามลักษณะนี้ได้ การเดินทางมาประเทศรฝรั่งเศสให้ขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือนแทน

.

วิธีการยื่นขอ: ผุ้สมัครจะต้องยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารต่างๆไปทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนยัง OFII (la Direction territoriale de l’OFII)

.

เอกสารประกอบด้วย (ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น สำเนาสูติบัตรจะต้องรับรองสำเนาโดยกระทรวงการต่างประเทศ แปล และรับรองการแปลโดยกงสุลฝรั่งเศส)

1. สำเนาบัตร Titre de séjour

2. สำเนาใบทะเบียนสมรส

3. สำเนาสูติบัตรของคุณแม่และของบุตร

4. จดหมายยินยอมจากคุณพ่อของเด็กว่าให้มาอาศัยในประเทศฝรั่งเศสได้

5. หนังสือครอบครัวฝรั่งเศส Livret de famille (ทะเบียนบ้าน)

6. ใบยืนยันจากสามีคนฝรั่งเศส อนุญาตให้เด็กอาศัยอยู่ร่วมกัน (Attestation de votre partenaire autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire au domicile)

7. เอกสาร DCEM และ/หรือใบรับรองการศึกษา (Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) et/ou certificat de scolarité des enfants présents sur le territoire)

8. แบบฟอร์มคำร้อง ดาวน์โหลดได้ที https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2020/07/Annexe-1-Liste-des-pi%C3%A8ces-%C3%A0-joindre.pdf

.

เจน กิเนล

www.gofranceswiss.com

ดู 455 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page